ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Friday, December 21, 2007

Three old men

Three old men

Three old men are at the doctor for a memory test. The doctor says to the first old man, "What is three times three?"

"274" was his reply.

The doctor worriedly says to the second man, "It's your turn. What is three times three?"

"Tuesday" replies the second man.

The doctor sadly says to the third man, "Okay, your turn. What's three times three"?

"Nine" says the third man.

"That's great!" exclaims the doctor. "How did you get that"?

"Jeez, Doc, it's pretty simple," says the third man. "I just subtracted 274 from Tuesday."

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes