ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Friday, December 21, 2007

First Ham

First Ham

A young couple got married. When the wife prepared to bake a ham to celebrate their first Thanksgiving, she carefully cut off each end before placing it in the pan.

Her husband asked her why she did that and she replied, "I don't know - it's what my mother always did. But I can ask her."

She called Mom, who responded, "I always saw your Grandma do it, so I did the same."

They decided to check further, so the young woman called Grandma, who explained, "It was the only way I could get it to fit into my pan."

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes